Rádio Judaica Portuguesa - Tocando agora: Ishay Ribo Motty Steinmetz - Nafshi